ยื่นภาษีออนไลน์ มีภาษีต้องจ่ายเพิ่มต้องทำอย่างไร ผ่อนจ่ายได้หรือไม่?

ยื่นภาษีภ.ง.ด.90/ ภ.ง.ด.91 เงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2564 หากมีภาษีต้องจ่ายเพิ่ม กรมสรรพากร เปิดให้ผ่อนชำระภาษีได้ แต่ต้องมียอดภาษีตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป เช็คเงื่อนไขการผ่อนภาษีได้ที่นี่

ยื่นภาษี 2565 สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ในปีภาษี 2564 ทั้งปีมากกว่า 120,000 บาท (กรณีโสด) และมากกว่า 220,000 บาท (กรณีสมรส) มีหน้าที่ยื่นภาษีตามกฎหมาย และหากยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 แล้ว มีภาษีต้องชำระเพิ่ม สามารถขอผ่อนชำระภาษีได้ กรมสรรพากร กำหนดเงื่อนไขดังนี้

 

มีภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
ผ่อนชำระได้เป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ติดต่อขอผ่อนชำระได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโดยใช้แบบ บ.ช. 35 (ใบแจ้งการค้างชำระภาษีอากร) จำนวน 1 ชุด หรือทางเว็บไซต์สรรพากร www.rd.go.th

วิธีการผ่อนชำระภาษี สามารถชำระได้ 2 วิธี

 

1.ยื่นภาษีแบบกระดาษ ติดต่อได้ที่สำนักงานสรรพากรท้องที่พร้อมแนบแบบ บ.ช.35 สามารถขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่สรรพากรท้องที่ได้เลย และต้องชำระภาษีดังนี้

 

จ่ายภาษีงวดที่ 1 พร้อมกับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
จ่ายภาษีงวดที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
จ่ายภาษีงวดที่ 3 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
2. ยื่นภาษีออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร การยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากจะสามารถยื่นแบบฯได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 และเมื่อผู้เสียภาษียืนยันแบบแสดงรายการภาษีแล้ว หากมียอดภาษีที่ต้องจ่ายตั้งแต่ 3,000 บาท ระบบของกรมสรรพากรจะแจ้งข้อความอัตโนมัติว่าประสงค์ที่จะผ่อนชำระภาษีหรือไม่ หากต้องการผ่อนจ่ายภาษีก็สามารถเลือกประสงค์ผ่อนชำระ กำหนดการชำระแบ่งเป็น

 

จ่ายภาษีงวดที่ 1 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 (วันสุดท้ายที่กรมสรรพากรกำหนดให้ยื่นภาษีออนไลน์)
จ่ายภาษีงวดที่ 2 ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 (1 เดือนนับจากจ่ายภาษีงวดที่ 1)
จ่ายภาษีงวดที่ 3 ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 (1 เดือนนับจากจ่ายภาษีงวดที่ 2)

หมายเหตุ : หากภาษีงวดใดงวดหนึ่งมิได้ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็นรายงวด และต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market

admin