“สปส.” ติดตามนายจ้างขึ้นทะเบียนประกันสังคมภายในระยะเวลาที่ กม.กำหนด รักษาสิทธิแรงงานเต็มที่

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หน้าที่ของนายจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ได้กำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) โดยนายจ้างที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นแบบได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำหรับนายจ้างที่มีสำนักงานใหญ่ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยนายจ้างมีหน้าที่ขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน

โดยในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 สำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือติดตามนายจ้าง/สถานประกอบการที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว แต่ยังไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จึงขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ ดำเนินการดังนี้

-กรณีที่นายจ้างดำเนินกิจการและมีลูกจ้างแล้ว ขอให้นายจ้างติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

-กรณีที่นายจ้างยังไม่ได้ดำเนินกิจการ หรือดำเนินกิจการแล้วแต่ยังไม่มีการจ้างลูกจ้าง ขอความร่วมมือนายจ้างแจ้งข้อมูลสถานประกอบการให้สำนักงานประกันสังคมได้รับทราบ

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุในหนังสือที่สำนักงานประกันสังคมได้จัดส่งไปให้ หรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy

admin