“ศักดิ์สยาม” เปิดใช้ “สะพานข้ามแม่น้ำน่าน” ยกระดับการเดินทาง “พิษณุโลก”

วันที่ 27 ธ.ค. 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานพระราชวังจันทน์ (โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน) อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีหน่วยงานที่ได้บูรณาการร่วมกันประกอบด้วย กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมเจ้าท่า (จท.) กรมท่าอากาศยาน (ทย.)

โดยนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า รายละเอียดของการก่อสร้างสะพานพระราชวังจันทน์และการปล่อยขบวนรถ ณ บริเวณสะพานพระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 79.950 ล้านบาท

โดยสะพานดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เชื่อมต่อไปยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดนางพญา และวัดราชบูรณะ ตัวสะพานดูหนังฟรีออนไลน์ 2022 มีความยาวรวม 116 เมตร แบ่งเป็น 5 ช่วงความยาว ผิวทางกว้าง 7 เมตร รองรับการจราจร 2 ช่องจราจร (ไป – กลับ) แต่ละด้านของสะพานมีทางเท้าและทางจักรยานกว้างด้านละ 3 เมตร โครงสร้างสะพานช่วงข้ามแม่น้ำมีลักษณะเป็นสะพานเหล็กโค้ง (Steel Arch Bridge) ความยาวช่วง 80 เมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อสร้างเสาตอม่อในแม่น้ำอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อประเพณีการแข่งเรือยาวที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างการก่อสร้าง ทช. ยังได้มีมาตรการเร่งรัดงานโดยการผลิตโครงสร้างเหล็กของสะพานแยกเป็นส่วน ๆ ในโรงงานแล้วนำมาประกอบติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งมาตรการดังกล่าวนอกจากจะทำให้ก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้แล้ว ยังสามารถช่วยลดผลกระทบจากการก่อสร้างต่อประชาชนในพื้นที่ได้

สำหรับส่วนประกอบอื่น ๆ ของสะพาน ได้แก่ ราวสะพานและเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ได้ออกแบบให้มีความสวยงามโดยนำรูปแบบทางจิตรกรรมของท้องถิ่นมาประยุกต์ ประกอบกับลักษณะทางโครงสร้างของสะพานที่แตกต่างจากสะพานอื่นและสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงาม ทำให้สะพานแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์ก (Landmark) ใจกลางเมืองพิษณุโลกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วย

 

ปัจจุบันการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงได้กำหนดเปิดใช้สะพาน ในวันที่ 27 ธ.ค. 2564 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งเป็นการยกระดับการคมนาคมในจังหวัดพิษณุโลก รองรับการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ตามนโยบาย “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย” ในการอำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ประชาชน ส่งเสริมทัศนียภาพระหว่างการเดินทาง ช่วยหนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ได้ปล่อยขบวนชมรมรถจักรยานจังหวัดพิษณุโลกและรถอำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ซึ่งประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง ป้องกัน ลดจำนวนอุบัติเหตุ ลดความสูญเสีย โดยเป็นการสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน ลดพฤติกรรมเสี่ยงขับขี่และเสริมสร้างความร่วมมืออันดี สอดคล้องกับนโยบาย “คมนาคม UNITED”

 

ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้พบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาร่วมงานและมารอต้อนรับในบริเวณพื้นที่จัดงาน เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการของกระทรวงคมนาคมในอนาคต และเพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกภาคส่วน

admin